Úvod

Legislatíva

Ekonomické a energetické účely

Využitie

Pestovanie

Botanika

Exponáty

Fotogaléria

Legislatíva

V minulosti bola konopa v svetovom priemysle nenahraditeľná. Ročenka amerického ministerstva hospodárstva v roku 1913 písala o konope ako o najstaršej pestovanej plodine, ktorá zlepšuje kvalitu pôdy a produkuje jedno z najsilnejších a najtrvácnejších vlákien (Obr. č. 22). Avšak v roku 1937 bol v USA schválený Marihuanový daňový zákon, s cieľom zakázať rekreačné použitie konope, dôsledkom ktorého sa stalo aj pestovanie technického konope zakázaným. V roku 1961 došlo k celosvetovému zákazu pestovania konope podľa jednotného dohovoru OSN o omamných látkach. To malo za výsledok šľachtenia odrôd so zníženým obsahom psychoaktívneho Δ9 – tetrahydrokanabinolu (THC) a v 80. rokoch vznikol pojem technické konope. Podľa nariadenia Európskej únie rovnako ako vlády Slovenskej republiky  Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch a napríklad Zákon Českej republiky č. 463/2013 Zb. o zozname návykových látok sa ako technické konope označuje registrovaná odroda, v ktorej zastúpenie psychoaktívneho THC nepresahuje 0,3 % hmotnosti suchej rastliny.

Obr. č. 22. Zdroj: www.ilovecbd.sk

Technické konope môže byť pestované na území o výmere do 100 m2 bez povolenia. Odrody s obsahom THC nad 0,3 % podľa tohto nariadenia môžu pestovať iba licencovaní pestovatelia (Zákon č.167).

Dňa 6. 3. 2009 bol v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zverejnený Zákon č. 77/2009 Z. z. z 11. februára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov, upravuje podmienky na pestovanie, výrobu, kontrolu, veľkodistribúciu, výdaj, používanie na vedecké, výskumné, výučbové a expertízne činnosti, na dovoz, vývoz a tranzit omamných látok, psychotropných látok a prípravkov. Zákon zjednodušuje legislatívne podmienky pestovania oprávnených odrôd konopy siatej s obsahom THC < 0,2 %. Za oprávnené odrody konopy na poskytnutie priamych platieb sa v zmysle § 15 ods. 3 tohto zákona a čl. 33 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004 považujú odrody uvedené v spoločnom katalógu odrôd Európskeho spoločenstva s výnimkou odrôd Finola a Tiborszallasi.

Novela zákona nadobudla účinnosť 1. apríla 2009. Novela zákona v § 15 rozlišuje dva systémy pestovania konopy: a) zjednodušený spôsob  –  bez povolenia, 11 b) pôvodný spôsob  –  na základe povolenia Ministerstva zdravotníctva SR.

Psychotropnými látkami – sú podľa § 2 ods. 2 Zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch látky ovplyvňujúce stav ľudskej psychiky, pôsobením na centrálny nervový systém s menej závažnými zdravotnými a psychosociálnymi následkami. 

Pestovanie konopy je podľa § 15 ods. 2 tohto zákona na území Slovenskej republiky zakázané s výnimkou pestovania na výskumné alebo priemyselné účely. Dovoz a vývoz konopy je zakázaný, s výnimkou dovozu konopných semien. V tejto súvislosti je potrebné upozorniť, že na účely zisťovania prípadov nelegálneho pestovania konopy prebiehajú monitorovacie akcie.

Zistené a nedovolené prípady pestovania konopy sa riešia tak, že konopa je priamo na mieste zlikvidovaná fytoinšpektorom za účasti polície. V roku 2005 bol prijatý nový Trestný zákon a trestný poriadok, v ktorom sa rozširuje využívanie alternatívnych trestov. V prípade prechovávania drogy pre osobnú potrebu môže byť udelený trest domáceho väzenia alebo trest vo forme verejnoprospešných prác.

Novela zákona v § 15 rozlišuje dva systémy pestovania konopy: a) zjednodušený spôsob  –  bez povolenia, 11 b) pôvodný spôsob  –  na základe povolenia Ministerstva zdravotníctva SR. Vyššie uvedené oprávnené odrody konopy môže v zmysle § 15 ods. 3 pestovať každý poľnohospodár bez povolenia, ak je v zmysle nariadenia vlády č. 20/2009 Z. z. oprávnený na poskytnutie priamych podpôr a v roku, v ktorom chce tieto odrody konopy pestovať, pred výsevom podá na Poľnohospodársku platobnú agentúru (PPA) jednotnú žiadosť o poskytnutie priamych platieb. Okrem všeobecných podmienok vyplývajúcich z nariadenia vlády č. 20/2009 Z. z. upozorňujeme na splnenie špecifických podmienok. V zmysle § 9 ods. 2, ak žiadateľ pestuje konopu siatu, prílohou k jednotnej žiadosti podľa odseku 1 sú tiež: a) uznávací list o uznaní osiva konopy siatej vrátane oficiálnej návesky osiva, prípadne ich úradne overené kópie, b) údaj o množstve použitého osiva v kg. ha – 1. Podľa § 11 ods. 7, ak žiadateľ pestuje konopu siatu, je povinný:

a) najneskôr do troch dní oznámiť začiatok kvitnutia konopy siatej
b) pestovať konopu siatu za bežných vegetačných podmienok
c) vyhlásenie pestovateľa konopy, ktorý pestoval konopu v minulom roku, že v príslušnom roku nebude konopu pestovať

  • V rámci spoločného trhu EÚ je možné bezbariérové obchodovanie so semenom a slamou všetkých odrôd uvedených v Spoločnom katalógu odrôd ES. Základný právny rámec v EÚ pre poľnohospodárske komodity (napr. konope).
  • (Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami). 
  • Smernica Rady 2002/53/ES o spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov.
  • Článkom 189 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa v súčasnosti vzťahuje na všetok dovoz konopy požiadavka na dovoznú licenciu.
  • Nariadenie (EÚ) 2021/2115, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP).
  • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1237 a vykonávacie nariadenie EÚ 2016/1239, ktorými sa stanovujú pravidlá týkajúce sa dovozných licencií pre konopu.

Zdroje a ďalšia literatúra

Pokračovať

Do pokladne

Objednávka